Uchwała Nr 71/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w re

 
Uchwała Nr 71/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie oraz Burmistrza Miasta Puszczykowa przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 279/18/VII z dnia 30 stycznia 2018 r. - obszar ten oznaczony jest jako tereny cmentarzy - symbol ZC oraz lasów i dolesień, położone w WPN, w tym na obszarze ścisłej ochrony i NATURA 2000 - symbol ZL*.
 
Z uwagi na to, że w istniejących granicach cmentarza pozostało niewiele wolnych miejsc pochówku, zasadne jest przystąpienie do sporządzenia planu w celu wyznaczenia nowych terenów pod poszerzenie obecnego, jedynego cmentarza na terenie Miasta Puszczykowa.
Procedura opracowania planu zagospodarowania wymaga m.in. uwzględnienia przepisów dotyczących obszarów NATURA 2000, zasad i ograniczeń w ich zagospodarowaniu, uzyskania niezbędnych uzgodnień, w tym zgody Ministra Środowiska na wyłączenie z produkcji leśnej i jest czasochłonna.
Zadaniem planu będzie zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia cmentarza służyć będzie społeczności całego miasta.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.