Uchwała Nr 72/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja

 
Uchwała Nr 72/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,0867 ha z działki nr 719/1 o powierzchni 0,3621 ha, obręb Niwka, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00256477/4.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dla przedmiotowej nieruchomości, położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 719/1 została wydzielona w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jako zapasowy pas inwestycyjny dla kolei i strefa buforowa od torów. Jednakże w związku z zakończoną przebudową linii kolejowej Poznań-Wrocław oraz umiejscowieniem ekranów akustycznych wzdłuż sąsiadujących z przedmiotową działką torów, okazała się ona zbędna inwestycyjnie dla kolei. Właściciel nieruchomości sąsiedniej położonej w Puszczykowie przy ul. 3 Maja zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części działki 719/1, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
 
W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczona na inne cele publiczne, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.