Uchwała Nr 73/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Parkowej

 
Uchwała Nr 73/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Parkowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,2245 ha z działki nr 1110 o powierzchni 0,2740 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 9, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wydzielenie z działki nr 1110 terenu zajętego pod cmentarz poewangelicki o powierzchni około 0,2245 ha związane jest z toczącym się postępowaniem przed Komisją Regulacyjną w Warszawie, z wniosku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu o przekazanie własności nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr 1069 o powierzchni 0,0872 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 9, na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 43).
 
Działka nr 1069 została skomunalizowana przez Miasto Puszczykowo na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 1999 r. w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.).
Ponieważ zwrot działki nr 1069, na której zlokalizowane jest dojście do głównej bramy cmentarza parafialnego w Puszczykowie, w związku z takim ograniczeniem nie jest ekwiwalentny - Komisja Regulacyjna zwróciła się do Burmistrza Miasta Puszczykowa o weryfikację zasobów nieruchomości komunalnych w celu wygospodarowania ewentualnej nieruchomości zamiennej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.
 
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały.
 
Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował pozytywnie możliwość wydzielenia z działki nr 1110 terenu zajętego pod cmentarz poewangelicki. Ksiądz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu zgadza się z propozycją wygospodarowania przedmiotowej części nieruchomości w ramach nieruchomości zamiennej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.