Uchwała Nr 74/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Radosnej

 
Uchwała Nr 74/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Radosnej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 924/4 o powierzchni 0,0144 ha, obręb Niwka, ark. mapy 9, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00275121/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Właściciele nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Radosnej 10 zwrócili się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie działki nr 924/4, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Działka nr 924/4, będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1, zatwierdzonym uchwałą nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r. - pod Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 2MN. W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczona na inne cele publiczne, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.