Uchwała Nr 75/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznań

 
Uchwała Nr 75/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2049 r. - części nieruchomości o powierzchni 85 m², będącej własnością Miasta Puszczykowa (oznaczonej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały), położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 297, stanowiącej część działki o powierzchni 85 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8 - Pani Kamili Kaźmierczak oraz Panu Mariuszowi Machczyńskiemu.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr 353/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Poznańskiej.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się w sierpniu 2018 r. z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
We wrześniu 2018 r. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Puszczykowa wskazała jednak możliwość uregulowania niniejszej sprawy poprzez zbycie części zagospodarowanej przez dzierżawcę działki na jego rzecz. Stosowną uchwałę podjęto w dniu 25 września 2018 r.
 
Na etapie postępowania podziałowego stwierdzono jednak brak podstaw prawnych do podziału działki nr 297 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną, bez odpowiednich zmian w tym planie. Stanowisko takie zostało również potwierdzone przez projektanta miejscowego planu. W związku z powyższym utrata mocy uchwały nr 353/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Poznańskiej - jest uzasadniona, a sprawa dotycząca przedmiotowej działki zagospodarowanej przez właściciela nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 35A może być uregulowana poprzez oddanie tej części nieruchomości w dzierżawę.
 
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa, że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości. Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały z propozycją 10-letniego okresu dzierżawy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.