Uchwała Nr 76/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie

 
Uchwała Nr 76/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Gołębiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działki nr: 500/11 o powierzchni 0,0114 ha, 500/12 o powierzchni 0,0138 ha, 500/13 o powierzchni 0,0024 ha i 500/15 o powierzchni 0,0010 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 12.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Właściciele nieruchomości przyległych w stosunku do przedmiotowych działek złożyli wniosek w sprawie regulacji stanu prawnego tej części nieruchomości, przeznaczonej pod drogę publiczną.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. działki nr 500/11, 500/12, 500/13 i 500/15 przeznaczone są pod Tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem 3KD-L.
 
Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.