Uchwała Nr 77/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielan

 
Uchwała Nr 77/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 44/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr 44/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w ten sposób, że dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„Opłata jednorazowa należna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów wnoszona jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi Burmistrza Miasta Puszczykowa na zgłoszenie przez właściciela gruntu właściwemu organowi na piśmie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty."
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego między innymi nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Miasta Puszczykowa, jak również nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Puszczykowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości. Uchwałą nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 r. Rada Miasta Puszczykowa ustaliła wysokości bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz warunki udzielania tych bonifikat.
 
Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty, a właściwy organ - zgodnie z art. 7 ust. 8 ww. ustawy informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia takiego zgłoszenia. Ustawodawca nie doprecyzował jednak terminu wniesienia takiej opłaty jednorazowej, w przypadku zgłoszenia przez właściciela gruntu właściwemu organowi na piśmie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty. W związku z powyższym w niniejszej uchwale ustalony zostaje termin wniesienia opłaty - który jest jednym z obligatoryjnych składników odpowiedzi właściwego organu na zgłoszenie przez właściciela gruntu zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty.
 
Wobec powyższego, podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.