Uchwała Nr 78/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Mi

 
Uchwała Nr 78/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowelizacja nałożyła na radę gminy obowiązek uchwalenia każdego roku, do dnia 31 marca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu, organizacjom społecznym działającym na terenie Puszczykowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt: Fundacji Zwierzęce Marzenia, Fundacji Głosem Zwierząt oraz działającemu na obszarze Puszczykowa zarządowi obwodu łowieckiego Żbik.
 
Program obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program wskazuje środki finansowe przeznaczone na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.