Uchwała Nr 81/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej

 
Uchwała Nr 81/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres
od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r., części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Puszczykowa, o powierzchni 0,0200 ha, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 60 o całkowitej powierzchni 0,4759 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00008209/2.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy terenu na cele sportowo-rekreacyjne. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.