Uchwała Nr 82/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul.

 
Uchwała Nr 82/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka,
ark. mapy 10.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie.
 
Działka nr 971/4 zabudowana jest obiektem magazynowo - garażowym z zapleczem biurowym. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zatwierdzonym uchwałą nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa
z 30 stycznia 2018 r., działka nr 971/4 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU, co oznacza Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Przez działkę nr 971/4 przebiega miejska sieć kanalizacji deszczowej dk 600, w sprawie której kwestia korzystania z prywatnego gruntu nie została prawnie uregulowana.  
Właściciel przedmiotowej nieruchomości zwrócił się z wnioskiem w sprawie nabycia przedmiotowej działki przez Miasto Puszczykowo.
Nabycie przedmiotowej nieruchomości umożliwi Miastu stworzenie warunków do realizacji
w przyszłości planu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w gminie oraz innych zadań gminnych. Jednocześnie ureguluje kwestie związane z przebiegiem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.   
Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały z propozycją nabycia przedmiotowej nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.