Uchwała Nr 83/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategor

 
Uchwała Nr 83/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 7 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych, zastępując działkę nr „2194" działką nr „2194/2".
 
§ 2. Przebieg drogi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zmiana uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Rynek, spowodowana jest koniecznością oddzielenia części nieruchomości - działki nr 2194/1 o powierzchni 0,1111 ha, która faktycznie nie jest pasem drogowym. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Działka nr 2194/1 stanowi przestrzeń publiczną, niebędącą pasem drogowym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Zaliczenie całej działki nr 2194 do kategorii dróg gminnych ogranicza możliwości swobodnego gospodarowania mieniem komunalnym przez Miasto Puszczykowo, dlatego podjęcie uchwały o następującej treści uznaje się za zasadne.