Uchwała Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta

 
Uchwała Nr 85/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Program, o którym mowa w § 1, realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Natomiast art. 40 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy wskazuje, iż na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
 
Art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Zgodnie z art. 110 ust. 10 przedmiotowej ustawy rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
 
Lokalny Program Osłonowy (LPO) dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych stanowi doraźną pomoc mieszkańcom Puszczykowa, którzy zmienili źródło ogrzewania mieszkań z paliwa stałego na inne paliwo charakteryzujące się niższą emisją zanieczyszczeń do powietrza.
 
W związku ze stopniowym wprowadzaniem zakazu stosowania paliw stałych powstaje obowiązek dokonywania wymiany pieców na systemy niskoemisyjne, co wiąże się często ze zwiększeniem kosztów na ogrzewanie ponoszonych przez poszczególne gospodarstwa domowe.
 
Jednocześnie Lokalny Program Osłonowy będzie służył ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, ze źródeł (kotłów, pieców, miejscowych ogrzewaczy powietrza) opalanych paliwem stałym oraz ograniczeniu emisji innych substancji w tym benzopiranu, powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Puszczykowie.
 
Lokalny Program Osłonowy, w ramach którego można uzyskać pomoc finansową, spowoduje, że mieszkańcy o dochodach do 300 % kryterium dochodowego (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) oraz 300 % kryterium dochodowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego), będą mogli liczyć na wsparcie w ponoszeniu kosztów ogrzewania aby nie ponosić negatywnych skutków finansowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania na niskoemisyjny.
 
Na dzień przyjęcia niniejszej uchwały kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to kwota 701 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to kwota 528 zł. W związku z powyższym do Lokalnego Programu Osłonowego będą kwalifikowały się osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty:
2103 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1584 zł - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Pomoc będzie dotyczyła lokali, w których nie wcześniej niż dnia 21 listopada 2017 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.
 
Pomoc, dla mieszkańców przyznawana będzie 2 razy w roku kalendarzowym (raz na półrocze) w formie zasiłku celowego. Każdorazowo warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy będzie złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc będzie przyznawana w formie decyzji administracyjnej.
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.