Uchwała Nr 86/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 
Uchwała Nr 86/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty targowej jest ustawa z dnia z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.). W efekcie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 ze zm.), opłata targowa zyskała charakter fakultatywny. Oznacza to, iż znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwalają na rezygnację z opłaty targowej.
 
W związku ze zrealizowaniem inwestycji na placu przy Policji w Puszczykowie polegającej na budowie stanowisk targowych pobieranie opłaty targowej przestało być uzasadnione.