Uchwała Nr 87/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia gran

 
Uchwała Nr 87/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, a także określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na okres od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z tym, że uchwała nr 188/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z 21 marca 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 31 marca 2017 r., poz. 2541), podjęta zgodnie z art. 210 i art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), przestaje obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2019 r., tym samym istnieje konieczność ustalenia sieci szkół podstawowych na okres od 1 września 2019 r., poprzez wywołanie powyższej uchwały. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Puszczykowie i Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność.