Uchwała Nr 88/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania r

 
Uchwała Nr 88/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo zmienia się § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w następującej wysokości:

 

Lp.

Nauczyciel

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

1.

nauczyciel - psycholog

22 godz.

2.

nauczyciel - pedagog

22 godz.

3.

nauczyciel - logopeda

22 godz.

4.

nauczyciel - doradca zawodowy

22 godz.

5.

nauczyciel - oddział przedszkolny

23 godz.

 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku ze zmianą art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967  zm.), dalej jako Karta Nauczyciela, wprowadzoną na podstawie art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 2245), rada gminy na podstawie art. 91 d  ust. 1 Karty Nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 
Tym samym w oparciu o zmieniony art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela konieczne jest podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, poprzez wprowadzenie do niej zapisów określających  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo. Wymiar godzin nie może przekroczyć 25.
 
Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska oraz Zarządu Oddziału ZNP w Puszczykowie 

W oparciu o powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.