Uchwała Nr 89/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wielolet

 
Uchwała Nr 89/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028:
 
1. Uaktualniono wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć uwzględniając zapisy projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową na 2019 r.
2. Wprowadzono przedsięwzięcia:
1) pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las". Termin realizacji 2019-2020 r. Łączne nakłady 2.006.185,20 zł. Projekt w całości finansowany ze źródeł zewnętrznych: dofinansowanie z UE oraz wkład mieszkańców.
2) pn.: „Zakup nieruchomości (działka nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10). Zakup w ratach w latach 2019-2020. Łączne nakłady 914.000 zł.
3. Przeliczono wskaźniki spłaty zobowiązań uwzględniając wykonanie budżetu za 2018 r.