Uchwała Nr 90/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
Uchwała Nr 90/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 942.247,29 zł do kwoty 56.564.906,29 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.063,59 zł do kwoty 47.360.826,35 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 909.183,70 zł do kwoty 9.204.079,94 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 942.247,29 zł do kwoty 56.864.906,29 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.961,23 zł do kwoty 40.913.620,23 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 851.286,06 zł do kwoty 15.951.286,06 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 855 zwiększono o kwotę 33.063,59 zł dochody z tyt. dotacji na realizację programów unijnych z zakresu pomocy społecznej (dochody niezrealizowane w 2018 r.).
2) W dziale 900 wprowadzono dochody w łącznej kwocie 909.183,70 zł z tytułu dotacji z UE oraz wpłat mieszkańców na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
Wydatki
1) W rozdziale 70005 wprowadzono wydatki w kwocie 209.000 zł na zakup nieruchomości (działka nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10). Zakup w ratach w latach 2019-2020.
2) W rozdziale 75023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł, w związku z powstaniem obowiązku wpłat na PFRON w 2019 r. w wyniku zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM.
3) W rozdziale 85395 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9,62 zł na realizację projekt unijnego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Razem Lepiej".
4) W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.951,61 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
5) W rozdziale 90095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi kosztami zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.
6) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych (m.in. montaż kamer na pumptracku).
7) W zadaniach majątkowych:
a) wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na montaż monitoringu (5 kamer) na terenie sportowym przy ul. Kościelnej,
b) zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
c) wprowadzono wydatki w kwocie 602.286,06 zł na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".