Uchwała Nr 91/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rej

 
Uchwała Nr 91/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 2156/2 o powierzchni 0,0667 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 14 i 2157/2 o powierzchni 0,0977 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 9, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00173671/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie.
 
Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ulic: Parkowej, Przyszkolnej, Świerkowej i Karola Libelta, związane jest z realizacją zadań własnych Miasta, obejmujących między innymi sprawy gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego. Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie umożliwi regulację stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę, z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz umożliwi niektórym posesjom dostęp do drogi publicznej bez konieczności ustanawiania służebności drogowej.