Uchwała Nr 92/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poz

 
Uchwała Nr 92/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na piętrze w budynku położonym w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej 74A wraz z przynależnym do niego lokalem użytkowym położonym na parterze, wzniesionym na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 566/10, obręb Puszczykowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00113614/3, do którego przynależeć będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 3322/5009, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym
do niego lokalem użytkowym oraz udziałem w gruncie, opisanymi w § 1, na rzecz dotychczasowego najemcy przedmiotowego lokalu (któremu przysługuje prawo do lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony), w celu zwolnienia z długu wynikającego z zapłaty ceny wraz z odsetkami przy umowie sprzedaży Rep. A nr 1695/2000, zawartej w dniu 28 kwietnia 2000 r. przed Notariuszem Lechem Zbigniewem Lipieckim, prowadzącym w dacie powyższej sprzedaży Kancelarię Notarialną w Jarocinie. Powyższej czynności dokonuje się bez spłat i dopłat ze strony dotychczasowego najemcy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wieloletni najemca lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego lokalem użytkowym położonym w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej 74A złożył w 1995 r. wniosek w sprawie wykupu najmowanych przez siebie lokali. Zgoda na sprzedaż przedmiotowych lokali została wyrażona przez Radę Miasta Puszczykowa w uchwałach: nr 227/98/II z dnia 26 stycznia 1998r. oraz nr 270/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r. Na podstawie powyższych uchwał, lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Poznańskiej 74A wraz z przynależnym do niego lokalem użytkowym oraz przynależny do nich udział w gruncie został sprzedany przez Miasto Puszczykowo dotychczasowemu najemcy w dniu 28 kwietnia 2000 r. za łączną cenę 377.461,50 zł. Jednakże Wydział XIII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu odmówił postanowieniem z dnia 27 czerwca 2001 r. wydzielenia z księgi wieczystej PO2P/00113614/3 przedmiotowego lokalu oraz urządzenia dla nich nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz dotychczasowego najemcy z uwagi na wadliwe określenie wysokości udziału w gruncie i ustalił, iż powyższa umowa zawarta przez strony jest nieważna.   
 
Z wnioskiem o realizację wniosku o dokonanie powyższych wpisów wystąpił pełnomocnik strony w dniu 29 października 2018 r. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych oraz uzyskaniu stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie spełnienia przedawnionego roszczenia w kontekście naruszenia obowiązku ustalenia należności jednostki samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta Puszczykowa przedkłada niniejszy projekt uchwały.