Uchwała Nr 93/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji ce

 
Uchwała Nr 93/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), § 4 uchwały
nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6049, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r.,
poz. 7067, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 1181), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zmiana uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa, dotyczącej dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa dotyczy treści jej załącznika. W załączniku do ww. uchwały podano wnioskodawców, którzy ubiegali się o dotację z budżetu miasta wraz z kwotami przyznanych dotacji. W pozycji pierwszej omyłkowo podano nieprawidłową kwotę dofinansowania. Poprawna wartość przyznanej dotacji wynosi 16.557,75 zł, dlatego zmianę uchwały o następującej treści uznaje się za zasadną.