Uchwała Nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na tereni

 
Uchwała Nr 94/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust.2 pkt.4 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim w realizacji Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego obejmującej gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las z wykorzystaniem środków z budżetu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Powiatu oraz budżetów Gmin uczestników, zwanych dalej „Funduszami".
 
§ 2.
1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane zgodnie z regulaminem konkursu pn. „KONKURS - AZBEST 2019" zorganizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
2. Finansowanie zadania następować będzie ze środków Funduszów, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 3. Na realizację zadania Miasto Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 707,80 zł.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Środki finansowe na realizację Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego obejmującej gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las pochodzą z budżetów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Powiatu oraz budżetów Gmin uczestników. Koszt realizacji całego zadania wyniesie 192.984 zł, z czego 148.500 zł to dotacja z Ministerstwa, 24.484 zł to udział Powiatu, a pozostałe 20.000 zł poniosą gminy. Udział Miasta Puszczykowa w realizacji zadania wyniesie 707,80 zł. Przekazanie środków odbędzie się na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim.