Uchwała Nr 95/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 
Uchwała Nr 95/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 14.01.2019 r. poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 135.000 zł do kwoty 56.699.906,29 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.000 zł do kwoty 47.420.826,35 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75.000 zł do kwoty 9.279.079,94 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 135.000 zł do kwoty 56.999.906,29 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.000 zł do kwoty 41.047.120,23 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 69.000 zł do kwoty 15.952.786,06 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
1) Wprowadzono zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
2) Wprowadzono dochody w wysokości 45.000 zł z tytułu udziału Spółki Projekt Moniuszki sp. z o.o. w rozbudowie ul. Moniuszki.    
 
 
Wydatki
1) W rozdziale 75416 wprowadzono wydatki w kwocie 55.000 zł na wynagrodzenia SM (na dwa dodatkowe etaty).
2) W rozdziałach 85205, 85215, 85504 dokonano przesunięć wydatków w ramach pomocy społecznej.
3) W rozdziale 85501 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na zwrot świadczeń z pomocy społecznej.
4) W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży.
5) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
6) W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 292,20 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
7) W rozdziale 90026 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 707,80 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
8) W zadaniach majątkowych:
a) wprowadzono wydatki w kwocie 19.000 zł na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej przy ul. Nowe Osiedle,
b) dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja budynków komunalnych..." na „Modernizacja/budowa budynków komunalnych...".