Uchwała Nr 97/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z

 
Uchwała Nr 97/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018, sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2018, informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2018 na posiedzeniach w dniach: 16 i 25 kwietnia oraz 7 maja 2019 r.
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.