Uchwała Nr 99/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejoni

  Uchwała Nr 99/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości, położonej
w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 331/1 o powierzchni 0,0019 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 9, przedstawionej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 17.09.2018 r., poz. 7079), działka nr 331/1 - będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 12KD-D. Przedmiotowa regulacja stanu prawnego związana jest z koniecznością nabycia nieruchomości przeznaczonej i użytkowanej jako droga - fragment ulicy Przy Murze. Realizacja zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i podejmowanie stosownych działań należy do zadań własnych gminy, wobec czego podjęcie uchwały uznaje się  za zasadne.