Uchwał Nr 178/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo.

 
Uchwał Nr 178/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
 
w sprawie: współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Szklarska Poręba.
 
2. Podstawowymi obszarami współpracy będą turystyka i sport, kultura i edukacja, gospodarka i ochrona środowiska, polityka społeczna, a także wielopłaszczyznowa wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.
 
3. Działania opisane w ust. 2 mają służyć rozwojowi obu miast oraz zintensyfikowaniu dotychczasowych więzi i kontaktów.
 
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puszczykowa do podpisania w imieniu Miasta Puszczykowa umowy o partnerstwie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami.
Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Puszczykowa i Szklarskiej Poręby zacieśni dotychczasową, wieloletnią współpracę i pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie mieszkańców obu miast oraz wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.  
W dniu 11 czerwca 2011 roku burmistrzowie obu gmin podpisali list intencyjny w sprawie nawiązania wzajemnej współpracy, jednak historia wzajemnych kontaktów samorządów jest o wiele dłuższa.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.