Uchwała Nr 136/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.

 
Uchwała Nr 136/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 stycznia 2020 r.
 
w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, do zmiany terminów sesji wynikających z planu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczacy Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta działa zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym na pierwszej sesji danego roku.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.