Uchwała Nr 140/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022.

 

Uchwała Nr 140/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczacy Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.). Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji, gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie w odpowiednie narzędzia. W tym celu, między innymi opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny.
Celem programu jest pomoc rodzinom poprzez zróżnicowane działania, tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny poprzez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.