Uchwała Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 141/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.    1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy, lub jednoosobowych spółek gminnych. Gmina w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej może wynajmować lokale mieszkalne od innych właścicieli i podnajmować je osobom wymienionym w niniejszej uchwale. Uchwała określa zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.);
2) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2133);
3) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2133);
4) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszoną przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
5) lokalu – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,
6) umowie najmu socjalnego lokalu – należy przez to rozumieć umowę zdefiniowaną w art. 22 ustawy,
7) lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy,
8) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy,
9) wychowanku - należy przez to rozumieć osoby usamodzielniane posiadające indywidualny program usamodzielnienia, opracowany wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej nie później niż w okresie 3 lat od osiągnięcia pełnoletności, a w przypadku, gdy po uzyskaniu pełnoletności, wychowanek pozostaje nadal w pieczy zastępczej lub placówkach wymienionych w lit. c, nie później niż w okresie 3 lat od jej opuszczenia oraz spełniające co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
a) opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przebywające w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
- 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
- 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,
b) pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub śmierci osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności (ze spełnieniem okresów przebywania w pieczy zastępczej określonych w lit. a),
c) pełnoletnie opuszczające dom pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę albo młodzieżowy ośrodek wychowawczy, które przebywały w ww. placówkach co najmniej rok;
10) rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć rodziny określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.);
11) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Puszczykowa,
12) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Puszczykowie,
13) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Puszczykowo
§ 2.    Najem socjalny lokalu zawierany jest na czas oznaczony.
§ 3.    1. Wydzielenie w mieszkaniowym zasobie Miasta Puszczykowa tymczasowego pomieszczenia następuje na podstawie oferty zawarcia umowy najmu tego pomieszczenia.
2. Tymczasowe pomieszczenia są wynajmowane na okres 6 miesięcy.
3. Dopuszcza się możliwość wydania kolejnej oferty zawarcia umowy najmu zajmowanego tymczasowego pomieszczenia w szczególności w przypadku pozytywnej rekomendacji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
§ 4.    Określenia, jakie potrzeby mieszkaniowe zaspokajane będą w konkretnych lokalach dokonuje
właściwy referat Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Rozdział 2
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu, warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy oraz kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu
 
§ 5.    1.  Prawo do ubiegania się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu przysługuje osobom, które łącznie spełniają kryteria:
1) uzyskiwania dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu;
2) zamieszkiwania w warunkach kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy.
2.  Przez spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 rozumie się:
1) dla gospodarstw domowych ubiegających się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu sześciu kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:
a) w gospodarstwie jednoosobowym - 100% najniższej emerytury,
b) w gospodarstwie wieloosobowym - 80% najniższej emerytury,
2) dla gospodarstw domowych ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu sześciu kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, który nie przekracza:
a) w gospodarstwie jednoosobowym - 120% najniższej emerytury,
b) w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury,
3.  Przez spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4, rozumie się:
1) zamieszkiwanie w lokalu lub w miejscu, które zgodnie z ich podstawową funkcją nie mogą służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym niespełniających warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego zamieszkującego z zamiarem stałego pobytu przypada:
a) 5 lub mniej m2 powierzchni pokoi w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
b) 10 m2 powierzchni pokoi w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, z uwzględnieniem dodatkowej powierzchni 15 m2 dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku lokali mieszkalnych składających się z jednego pomieszczenia, jak również w których strukturze jest pokój z aneksem kuchennym bez osobnego pomieszczenia kuchni powierzchnię pokoju pomniejsza się o 4 m2;
3) bezdomność - potwierdzona zaświadczeniem o przebywaniu w placówkach dla osób bezdomnych lub o korzystaniu z form pomocy dla osób dotkniętych bezdomnością z instytucji pomocy społecznej;
4) najmowanie lokalu mieszkalnego lub części lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, z pominięciem kryterium powierzchni, o którym mowa w pkt 2;
4.  Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie spełniają osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które:
1) posiadają prawo własności, współwłasności lub ograniczone prawo rzeczowe do jakiejkolwiek nieruchomości na terenie Gminy lub pobliskiej miejscowości,
2) w czasie trzech ostatnich lat dokonały dobrowolnego pogorszenia warunków mieszkaniowych poprzez najem lokalu o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę lub zbycie bądź przekazanie innym osobom:
a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
5.  Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu zostały określone w załączniku nr 1 uchwały oraz załączniku nr 2 do uchwały.
§ 6.    1.  O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, poza osobami zajmującymi lokale na podstawie umowy najmu socjalnego, jeżeli ich średnie dochody w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia z wnioskiem o obniżkę czynszu nie przekraczają 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego i 175% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego:
1) w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego obniżka czynszu może nastąpić wówczas, gdy średnie dochody na jednego członka gospodarstwa domowego  wnioskodawcy wynosić będą odpowiednio:
a) od 125% do 110% włącznie najniższej emerytury na osobę - obniżka czynszu może wynieść 5% uiszczanej stawki czynszu,
b) od 109% do 90% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 10% uiszczanej stawki czynszu,
c) od 89% do 70% najniższej emerytury na osobę - obniżka czynszu może wynieść 15% uiszczanej stawki czynszu,
d) od 69% do 50% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 20% uiszczanej stawki czynszu,
e) od 49% do 30% najniższej emerytury na osobę - obniżka czynszu może wynieść 25% uiszczanej stawki czynszu,
f) poniżej 30% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 30%    uiszczanej stawki czynszu.
2) W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego obniżka czynszu może nastąpić wówczas, gdy dochody wnioskodawcy wynosić będą odpowiednio:
a) od 175% do 140% najniższej emerytury – obniżka czynszu może wynieść 10%   uiszczanej stawki czynszu,
b) od 139% do 110% najniższej emerytury – obniżka czynszu może wynieść 15% uiszczanej stawki czynszu,
c) od 109% do 80% najniższej emerytury – obniżka czynszu może wynosić 20% uiszczanej stawki czynszu,
d) od 79% do 50% najniższej emerytury – obniżka czynszu może wynosić 25 % uiszczanej stawki czynszu,
e) od 49% do 30% najniższej emerytury – obniżka czynszu może wynosić 30% uiszczanej stawki czynszu,
f) poniżej 30% najniższej emerytury– obniżka czynszu może wynieść 35 % uiszczanej stawki czynszu.
2.  W celu uzyskania obniżki czynszu zainteresowani winni złożyć wniosek, wraz z dokumentami stwierdzającymi dochód ich gospodarstwa domowego oraz innymi żądanymi dokumentami. Wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę lokalu.
3.  Wnioski o obniżkę czynszu wydaje i przyjmuje odpowiedni referat Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Referat, o którym mowa powyżej przyjęte wnioski wraz z opinią przedkłada do rozpatrzenia Burmistrzowi. Przez rozpatrzenie wniosku należy rozumieć wyrażenie zgody lub jej brak na dokonanie obniżki czynszu. W przypadku zgody, obniżka czynszu przysługiwać będzie wnioskodawcy od następnego miesiąca, po złożeniu kompletnego wniosku.
4.  Decyzję w sprawie obniżki czynszu Burmistrz wyraża w formie zarządzenia. Realizację zarządzenia powierza odpowiedniemu Referatowi Urzędu Miejskiego.
 
Rozdział 3
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy osobami zajmującymi lokale należące do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach
 
§ 7.    Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa może być dokonana:
1) na wniosek najemcy lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, który pozostawi do dyspozycji Gminy dotychczas zajmowany lokal;
2) z inicjatywy Gminy, w zamian za wskazanie osobie zajmującej lokal w mieszkaniowym zasobie Miasta Puszczykowa innego wolnego lokalu z tego zasobu;
3) pomiędzy osobami zajmującymi lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
§ 8.    1. Zamiana lokalu na wniosek najemcy, o której mowa w § 7 pkt 1 jest możliwa, jeżeli:
1) najemca lub członek jego gospodarstwa domowego posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) lub orzeczenie o niepełnosprawności dzieci będących na jego albo osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania utrzymaniu i nie ma możliwości dostosowania lokalu przez Gminę do warunków jakie powinien spełniać lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, z tym zastrzeżeniem, że orzeczenia wydane przez właściwy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności winny posiadać we wskazaniach potwierdzenie konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
2) najemca lub jego współmałżonek niebędący najemcą ukończył 75 lat życia, a zamiana lokalu jest uzasadniona szczególnymi względami społecznymi;
3) najemca zamieszkuje w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi w świetle przepisów Prawa budowlanego, co zostanie potwierdzone przez służby techniczne Gminy;
4) najemca chcąc poprawić swoje warunki mieszkaniowe wyrazi wolę zamieszkania w budynku nowo wybudowanym lub zmodernizowanym przez Gminę, o ile nie stwarza zagrożenia dewastacji lokalu lub budynku oraz rokuje regularne uiszczanie opłat za najem lokalu;
5) najemca wnosi o zmianę dotychczasowego najmu lokalu na najem odpowiedni do wysokości dochodu jego gospodarstwa domowego. W takim przypadku Gmina wydaje ofertę do zawarcia umowy najmu stosownie do wysokości dochodu gospodarstwa domowego oraz norm powierzchni określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Puszczykowa.
2. Warunkiem dokonania zamiany, o której mowa w ust. 1 jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany;
2) brak zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeżeli została zawarta i jest realizowana ugoda w sprawie spłaty zadłużenia;
3) faktyczne zamieszkiwanie w lokalu oraz jego prawidłowa eksploatacja.
3. Wnioski o zamianę lokalu w trybie określonym w niniejszym paragrafie są rejestrowane i realizowane wg kolejności złożenia.
§ 9.    Zamiana lokalu z inicjatywy Gminy, o której mowa w § 7 pkt 2 jest możliwa z osobami, które:
1) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do wykwaterowania ze względu na zły stan techniczny;
2) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do wykwaterowania ze względu na nieopłacalność remontu;
3) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do wykwaterowania ze względu na inwestycje;
4) zamieszkują w budynkach i lokalach wymagających opróżnienia przez mieszkańców ze względu na cele użyteczności publicznej;
5) zamieszkują w lokalach i budynkach przeznaczonych do remontu lub modernizacji,
6) zamieszkują w lokalu o powierzchni użytkowej większej niż norma powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego określona w obowiązującym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa;
7) zamieszkują w lokalu posiadającym wspólne pomieszczenia z innym lokalem o ile nie ma możliwości usamodzielnienia lokali;
8) pozbawione zostały mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego.
§ 10.  1. Prawo do lokalu zamiennego przysługuje:
1) najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, z którymi umowy najmu są zawarte na czas nieoznaczony zamieszkującym w lokalach, o których mowa w § 8 i 9;
2) osobom, którym właściciel wypowiedział umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy, o ile najem z tymi osobami był nawiązany na podstawie decyzji o przydziale wydanej w okresie obowiązywania w Gminie publicznej gospodarki lokalami lub decyzji administracyjnej o przydziale po wprowadzeniu szczególnego trybu najmu lokali i budynków albo na podstawie umowy najmu zawartej z Gminą po zniesieniu szczególnego trybu najmu lokali i budynków tj. po dniu 11 listopada 1994 r., jeżeli osobom tym lub osobom wspólnie zamieszkującym w lokalu nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego;
3) osobom zamieszkującym w lokalach niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, które utraciły dotychczas zajmowany lokal na skutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Puszczykowa. Umowa najmu lokalu zamiennego może być w tym przypadku zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po upływie tego okresu, Burmistrz może zawrzeć umowę najmu na czas nieoznaczony, jeżeli osoby te spełniają kryteria do udzielenia pomocy mieszkaniowej z mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa;
4) byłym najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, którzy nie będąc w stanie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego na skutek pozbawienia wolności lub wyjazdu za granicę w związku z wykonywana pracą lub nauką rozwiązali umowę najmu i zdali zajmowany lokal Gminie z zachowaniem postanowień przepisu art. 6e ustawy;
§ 11.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na zamianę lokalu z pominięciem zasad określonych w § 8, 9 i 10 po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Puszczykowa.
§ 12.  1 Uczestnikami systemu zamiany mieszkań, o którym mowa w § 7 pkt 3 mogą być:
1) najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa;
2) osoby, którym sąd nakazał opróżnienie lokalu, o ile po zamianie zostanie z nimi zawarta umowa najmu socjalnego lokalu lub umowa najmu tymczasowego pomieszczenia, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 25d ustawy;
3) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego, z którymi nie można zawrzeć umowy najmu lokalu w trybie § 18 ze względu na przekroczenie normy powierzchni użytkowej lokalu określonej w obowiązującym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa.
2. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, mogą ubiegać się o zamianę lokalu w ramach systemu zamiany mieszkań w celu poprawy warunków zamieszkiwania, w szczególności jeżeli:
1) stan zdrowia najemcy lub współzamieszkującego z nim członka gospodarstwa domowego uzasadnia zawarcie umowy najmu lokalu o wyższym standardzie lub lokalu o korzystniejszej lokalizacji;
2) zajmowany przez najemcę lokal nie odpowiada jego potrzebom z uwagi na powierzchnię lub wyposażenie techniczne;
3) zajmowany przez najemcę lokal jest zbyt duży w stosunku do jego potrzeb i najemca chce zamienić dotychczas zajmowany lokal na inny o mniejszym metrażu lub o niższym standardzie.
3. Jeżeli zamiana zmierza do rozdzielenia osób wspólnie zamieszkałych w jednym lokalu na dwa lub więcej lokali, po dokonaniu zamiany umowa najmu może być zawarta również z innymi osobami uprawnionymi do zamieszkiwania w lokalu wspólnie z najemcą - pod warunkiem, że osoby te zamieszkują stale z najemcą do czasu zamiany lokali i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
4. Zamiana lokali, o której mowa w § 7 pkt 3 może również nastąpić z inicjatywy Gminy w wyniku propozycji złożonej:
1) najemcom posiadającym zaległości w opłatach za używanie lokalu, którym przed rozwiązaniem dotychczasowej umowy najmu i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego w celu opróżnienia lokalu, przedkładana będzie propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu - na inny lokal o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie;
2) najemcom, którzy zamieszkują w lokalu o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia uprawniająca do uzyskania dodatku mieszkaniowego w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2133);
3) osobom, którym sąd nakazał opróżnienie lokalu o ile po zamianie zostanie z nimi zawarta umowa najmu socjalnego lokalu lub umowa najmu tymczasowego pomieszczenia, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 25 d ustawy;
4) osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego, z którymi nie można zawrzeć umowy najmu lokalu w trybie § 18 ze względu na przekroczenie normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oferowanych do najmu określonej w obowiązującym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa.
5. W przypadku nieprzyjęcia propozycji zamiany lokalu przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Gmina niezwłocznie realizuje wyrok nakazujący opróżnienie lokalu.
 
Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas oznaczony lub nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
 
§ 13.  1. Osoby ubiegające się o najem lokalu na czas oznaczony lub nieoznaczony i najem socjalny lokalu zobowiązane są do złożenia wniosku oraz udokumentowania spełnienia kryteriów kwalifikujących określonych przepisami prawa, w tym niniejszą uchwałą. Wzór wniosku określa w drodze zarządzenia Burmistrz.
2. Właściwy referat Urzędu Miejskiego w Puszczykowie rejestruje udokumentowane wnioski osób, o których mowa w ust. 1 według kolejności zgłoszeń, nadając im kolejny numer i umieszczając niezbędne dane w rejestrze. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, wyznacza się 14 dniowy termin na jego uzupełnienie.
3. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 2 powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, chyba że wnioskodawca powiadomi o uzupełnieniu dokumentów w późniejszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia.
4. Rozpatrując wnioski ocenia się warunki mieszkaniowe wszystkich członków gospodarstwa domowego objętych wnioskiem. Jeżeli wraz z wnioskodawcą zamieszkują osoby mające prawo do używania innego lokalu, ocenie podlegają warunki mieszkaniowe tych osób w innym lokalu, który mają prawo używać.
5. Wnioski zarejestrowane do końca danego roku kalendarzowego rozpatrywane są przez właściwy wydział Urzędu Miejskiego Puszczykowie nie później niż do końca lutego roku, w którym sporządzane są listy, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14.  1. Burmistrz sporządza:
1) roczną listę socjalną, na której umieszcza się osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;
2) roczną listę komunalną, na której umieszcza się osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony;
2. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności osób umieszczonych na listach decyduje data złożenia wniosku.
3. Na listach, o których mowa w ust. 1 umieszcza się osoby, które:
1) były umieszczone na liście z poprzedniego roku i których wnioski nie zostały zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 4;
2) złożyły wnioski w danym roku kalendarzowym i spełniają kryteria określone w rozdziale 2.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 w przypadku, gdy po aktualizacji wniosku nadal spełniają kryteria określone w § 5 ust. 1-5, umieszcza się na początku odpowiedniej listy, wymienionej w ust. 1.
5. Listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 1 sporządza się w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
6. Listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Burmistrza Miasta Puszczykowa.
§ 15.  1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu, spełniająca określone w uchwale kryteria umożliwiające zawarcie z nią umowy najmu, otrzymuje propozycję zapoznania się z położeniem i stanem technicznym lokalu, w tym również lokalu, który wymaga przeprowadzenia w nim remontu.
2. W przypadku przyjęcia propozycji najmu określonego lokalu, Gmina przedkłada osobie ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu ofertę zawarcia umowy wskazującej w szczególności lokal będący przedmiotem przyszłej umowy oraz podstawę prawną ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem 1 m2 lokalu.
3. Po przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 Gmina zawiera umowę najmu lokalu wskazanego w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Oferta, o której mowa w ust. 2 przestaje wiązać Gminę, gdy nie zostanie przyjęta w terminie wskazanym w ofercie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jej otrzymania.
5. Osoby, które przyjęły ofertę zawarcia umowy najmu lokalu wymagającego remontu i zadeklarowały wykonanie remontu lokalu w całości bądź w części we własnym zakresie i na własny koszt, zawierają porozumienie określające zakres i warunki remontu oraz termin jego wykonania.
6. W przypadku, gdy remont lokalu wykonuje Gmina, umowę najmu lokalu zawiera się po wykonaniu remontu i wydaniu lokalu przyszłemu najemcy.
7. Jeżeli remont lokalu wskazanego w ofercie wykonuje w całości lub w części najemca, to w okresie wykonywania remontu w lokalu, nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od daty przyjęcia oferty, najemca zwolniony jest z ponoszenia opłat z tytułu należnego czynszu najmu, a jedynie zobowiązany jest do regulowania naliczonych w umowie opłat niezależnych od Gminy, związanych z korzystaniem z lokalu.
§ 16.  1. Wnioski osób umieszczonych na listach, o których mowa w § 14 ust. 1 przed wydaniem oferty podlegają aktualizacji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 5 ust. 1-5.
2. Burmistrz Miasta Puszczykowa może skreślić z listy osoby, które:
1) odmówią przyjęcia propozycji trzech kolejno wskazanych lokali;
2) przestały spełniać kryteria, o których mowa w § 5 ust. 1-5 uchwały;
3) nie przedstawiły dokumentów niezbędnych do aktualizacji wniosku w wyznaczonych terminach określonych w § 13 ust 2 i 3;
4) nie przystąpią do zawarcia umowy najmu lokalu bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia oferty lub wykonania remontu przez Gminę i wydania lokalu;
5) w dniu otrzymania oferty najmu posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym mogą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe;
6) dokonały zajęcia lokalu bez tytułu prawnego po umieszczeniu na liście.
3. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności umieszczenia na listach, o których mowa w § 14 ust. 1, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego dla aktualnej, w dniu złożenia oferty najmu, struktury gospodarstwa domowego wnioskodawcy i kwalifikacji dochodowej.
§ 17.  Gmina co 2,5 roku weryfikuje spełnianie przez najemców, z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniające oddanie w najem lokalu, określonego w § 5 ust. 3 pkt 2.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy oraz w stosunku do osób, którym dotychczasowy tytuł prawny do lokalu wygasł
 
§ 18.  1. Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobą, która:
1) pozostała w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę ;
2) nie wstąpiła w stosunek najmu po śmierci najemcy, zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego;
3) pozostała w lokalu po śmierci osoby zajmującej dotychczas lokal bez uprawnień,
- i jest jego małżonkiem, osobą pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, zstępnym, wstępnym, osobą przysposobioną lub przysposabiającą, dzieckiem współmałżonka lub osoby pozostającej z najemcą faktycznie we wspólnym pożyciu lub rodzeństwem oraz współmałżonkiem tych osób, jeżeli nieprzerwanie zamieszkiwała w tym lokalu przez okres co najmniej 5 lat licząc wstecz od dnia złożenia wniosku.
2. Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta również z osobą, która:
1) utraciła tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości czynszowych;
2) zajmowała lokal na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu a umowa najmu wygasła;
3) zajmowała tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu a umowa najmu wygasła;
4) była dotychczas właścicielem zajmowanego lokalu i zrzekła się prawa własności tego lokalu na rzecz Gminy oraz uzyskała zgodę Burmistrza na zawarcie umowy najmu;
3. Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, o których mowa w ust. 1 i 2 po spełnieniu łącznie następujących przesłanek, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) brak zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeżeli została zawarta i jest realizowana ugoda w sprawie spłaty zadłużenia;
2) niewykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;
3) potwierdzone stałe zamieszkiwanie oraz prawidłowa eksploatacja lokalu;
4) spełnienie kryteriów dochodowych, o których mowa w § 5 ust. 3;
5) brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez wnioskodawcę lub osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego i ich współmałżonków;
6) powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oferowanych do najmu określonej w obowiązującym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa.
4. W stosunku do osób, wobec których sąd nakazał opróżnienie lokalu, nie stosuje się postanowień, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 i 5.
5. Osobom spełniającym warunki określone w ust. 1-3 wydaje się, odpowiednio do wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz wielkości zajmowanego lokalu odpowiedniej do ilości osób w gospodarstwie domowym, ofertę do zawarcia odpowiedniej umowy najmu zajmowanego bądź innego lokalu w przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 3 pkt 6. Nieprzyjęcie trzech kolejnych propozycji innego lokalu jest podstawą do odmowy zawarcia umowy najmu lokalu i powoduje wszczęcie przez Gminę postępowania o nakazanie opróżnienia lokalu.
6. Jeżeli lokal zajmowany bez tytułu prawnego jest przeznaczony do zamiany z inicjatywy Gminy albo jest tymczasowym pomieszczeniem, osobom spełniającym warunki określone w niniejszym paragrafie proponuje się zawarcie umowy najmu innego lokalu mieszkalnego odpowiednio do wysokości dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe. Nieprzyjęcie propozycji innego lokalu jest podstawą do odmowy zawarcia umowy najmu lokalu i powoduje wszczęcie przez Gminę postępowania o nakazanie opróżnienia lokalu.
7. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie można wynająć tylko jeden lokal, bez względu na ilość gospodarstw domowych zajmujących lokal oraz ich wielkość.
8. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do osób, które dokonały zajęcia lokalu bez tytułu prawnego. Brak dobrowolnego opróżnienia lokalu zajętego bez tytułu prawnego powoduje wszczęcie przez Gminę postępowania o nakazanie opróżnienia lokalu.
 
Rozdział 6.
Przepisy przejściowe
§ 19.  Wnioski osób umieszczonych na wykazach osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy mieszkaniowej na podstawie przepisów uchwały, o której mowa w § 21 podlegają aktualizacji zgodnie z kryteriami, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1-6 niniejszej uchwały.
§ 20.  Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
 
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 21.  Traci moc Uchwała Nr 234/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r., Nr 140, poz. 3438).
§ 23.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.) do kompetencji Rady Miasta należy ustalenie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 756 ze zm.), którą wprowadzono zmiany przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.) i jednocześnie przewidziano, że obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zachowują ważność i mogą być zmieniane, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 756 ze zm.).

Integralną częścią uchwały są załączniki:
 

Rozstrzygnięce nadzorcze wobec Uchwały Nr 141/20/VIII

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego