Uchwała Nr 142/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Uchwała Nr 142/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w zw. z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 133/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w § 1 pkt 9 rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym powinna wynosić 121.000 zł, zamiast omyłkowo wpisanej kwoty 120.000 zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
  
 
Uzasadnienie
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem z dnia 20 stycznia 2020 r. wskazała na konieczność sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr 133/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.