Uchwała Nr 143/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała Nr 143/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się o udzieleniu w 2020 r. pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 17.010 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2020 r.
 
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) z budżetu miasta może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia, w związku z aktualnym brakiem izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, podjęcie uchwały jest uzasadnione.