Uchwała Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr 144/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1.Miasto Puszczykowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 2.900.000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), tj. w łącznej liczbie 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
 1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2020 roku w 1 (jednej) serii A/20 o wartości do 2.900.000 zł.
 2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 4. Miasto Puszczykowo ma prawo do nieodpłatnego przesunięcia daty emisji obligacji serii A/20 na rok 2021, przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu terminu ich wykupu, po podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa odpowiedniej uchwały. Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się dla Miasta Puszczykowa z żadnymi dodatkowymi kosztami, a wysokość i sposób wypłaty marży nie ulegnie zmianie.
 
§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta.
 
§ 3. 1.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.
 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Miasta Puszczykowa pochodzących z udziału w podatkach dochodowych lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych.
 2. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
 
§ 4. 1.Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i marży dla inwestorów.
 1. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 2. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
 
§ 5. Emisja obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
 
§ 6. 1.Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej po upływie terminu 5 lat od daty emisji.
 1. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2025 r.
 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Puszczykowo obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 
§ 7. 1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 1. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego w celu spłaty długu mogą m.in. emitować papiery wartościowe.
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na 2020 r. w limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wskazuje emisję papierów wartościowych obok kredytów i pożyczek.
Dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.
Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku niesprzedania obligacji inwestorom.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.