Uchwała Nr 145/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 145/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 lutego 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.01.2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.075.000 zł do kwoty 61.275.000 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.156,78 zł do kwoty 53.621.427,77 zł,
b)      zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.072.843,22 zł do kwoty 7.653.572,23 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.400.000 zł do kwoty 62.600.000 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.135.000 zł do kwoty 49.539.814 zł,
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.265.000 zł do kwoty 13.060.186 zł;
3)      w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„§ 2 ust. 3 Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.325.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)      wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 235.965,44 zł;
2)      niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w kwocie 1.089.034,56 zł.”;
4)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 4.225.000 zł, w tym przychody w wysokości: 235.965,44 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 1.089.034,56 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”
8)      w § 9 ust. 2 pkt 2:
a)      zmniejsza się rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim o kwotę 250.000 zł do kwoty 0 zł,
b)      zwiększa się rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 209.000 zł do kwoty 289.000 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potcoki
 
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. Zwiększono o kwotę 2.156,78 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
 2. Zwiększono dochody z tytułu środków UE na zadanie pn.: „Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne – 1.072.843,22 zł”.
Wydatki
 1. Zwiększono wydatki o kwotę 11.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych.
 2. Zwiększono wydatki na remonty dróg: powiatowych o kwotę 70.000 zł (remont chodnika na ul. Dworcowej), gminnych o kwotę 930.000 zł (remont chodnika i nawierzchni na ul. ul. Podgórnej, remont chodnika na ul. Jackowskiego, remont chodnika na ul. Kasprowicza od ul. Chrobrego do Kopernika).
 3. Zwiększono wydatki na program budowy dróg o kwotę 200.000 zł (usunięcie kolizji energetycznej na ul. Szpitalnej, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Ogrodowej).
 4. Wprowadzono wydatki na remont przystani – 40.000 zł oraz montaż na przystani małej architektury – 30.000 zł.
 5. Zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych (przy ul. Wysokiej 22 oraz Poznańskiej 4).
 6. Wprowadzono wydatki na realizację budżetu obywatelskiego w dziale 754 – wydatki bieżące 95.000 zł, wydatki majątkowe 155.000 zł.
 7. Zlikwidowano rezerwę na wydatki majątkowe związane z PBO – 250.000 zł.
 8. Zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 209.000 zł do kwoty 289.000 zł.
 9. Wprowadzono wydatki w kwocie 300.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w SP nr 2 (ostatni etap).
 10. Zwiększono wydatki na zakup i montaż wiat rowerowych przy szkołach podstawowych o kwotę 60.000 zł.
 11. Wprowadzono wydatki na nowe zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta” – 120.000 zł.
 12. Zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na dokumentację projektową szatni przy ul. Kościelnej.
 
Wynik budżetu
 
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt w wysokości 1.135.000 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych pochodzących z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz z przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2019
roku środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.