Uchwała Nr 148/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w ce

 
Uchwała Nr 148/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Miasta Puszczykowa i Gminy Mosina w sprawie realizacji zadania polegającego na wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.
 
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puszczykowa do zawarcia w imieniu Miasta Puszczykowa porozumienia z Gminą Mosina mającego na celu wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo w zakresie systemu kanalizacji zbiorczej, konieczne jest współdziałanie obu gmin, polegające na podjęciu stosownych uchwał oraz zawarciu porozumienia.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.