Uchwała Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatow

 
Uchwała Nr 149/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.1.Wyraża się zgodę na przejęcie do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w m. Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa” w ramach, którego realizowane będzie wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa:
1) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
2) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle, będącego zadaniem Powiatu Poznańskiego.
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2.1. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Puszczykowa a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania zadania.
  1. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański
    w kwocie stanowiącej 74% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 367.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa.
  2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, w części finansowanej ze środków Miasta Puszczykowa, po wykonaniu przekazane zostanie powiatowi jako pomoc rzeczowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470), do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg.
Burmistrz Miasta Puszczykowa pismem znak IZ.7021.99.2019 z dnia 28.11.2019 r. wystąpił o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2020 środków finansowych na kontynuację realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”, w ramach którego realizowana będzie budowa:
1)    przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
2)    przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle.
Powierzone zadanie stanowi kontynuację zadania zrealizowanego w latach 2018-2019.
Starosta wyraził zgodę, deklarując finansowanie zadania przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 74% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 367.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) z uwagą, że pozostała część kosztów będzie finansowana ze środków własnych Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione.