Uchwała Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową...

 
Uchwała Nr 150/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.1.Wyraża się zgodę na przejęcie do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2490P w m. Puszczykowo w zakresie wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego, będącego zadaniem Powiatu.
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2. 1. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Puszczykowa a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania zadania.
 
2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa.
 
3.Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, w części finansowanej ze środków Miasta Puszczykowa, po wykonaniu przekazane zostanie powiatowi jako pomoc rzeczowa.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470), do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg. W 22.02.2019 r. zawarte zostało z Powiatem Poznańskim porozumienie w sprawie: powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w m. Puszczykowo, zgodnie z którym gmina przejęła do realizacji zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”, w ramach którego miało wykonana została m.in.: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2490P ul. Nadwarciańskiej z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Jednakże w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia pieszych konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie chodnika.
Pismem znak IZ.7021.99.2019.RM z dnia 18.09.2019 r. oraz IZ.7021.99.2019 z 28.11.2019 r. Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowa zawnioskował o zabezpieczenie
w budżecie na rok 2020 środków na realizację zadania.
Starosta Poznański wyraził zgodę, deklarując finansowanie zadania przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) z uwagą, że pozostała część kosztów będzie finansowana ze środków własnych Miasta Puszczykowo.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione.