Uchwała Nr 151/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie...

 
Uchwała Nr 151/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz ubiegłorocznego dzierżawcy na okres 3 lat (w wymiarze sezonowym, tj. corocznie od kwietnia do października) części nieruchomości, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1960/12 o całkowitej powierzchni 2.1180 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00034599/3, o powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę 30 m², wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, jako gruntu pod ogródek gastronomiczny.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Ubiegłoroczny dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały, położonej przy ul. Jana Kasprowicza w Puszczykowie, wystąpił do Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem o ponowne oddanie w dzierżawę przedmiotowej części miejskiego terenu pod ogródek gastronomiczny przy funkcjonującej pizzerii, na okres 3 lat (w wymiarze sezonowym, tj. corocznie od kwietnia do października).
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, bądź część nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony, wymagana jest zgoda Rady Miasta.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.