Uchwała Nr 152/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej.

 
Uchwała Nr 152/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r., części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 203, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, o powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia 740 m², oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy wieloletni dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały wystąpił do Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy przedmiotowej części nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjne, na okres od 01.05.2020 r. do 30.04.2023 r.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, bądź część nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony, wymagana jest zgoda Rady Miasta.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.