Uchwała Nr 153/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie...

 

Uchwała Nr 153/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele handlowe, na okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r. (w wymiarze: 1 dzień tygodniowo) części nieruchomości, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2199
o całkowitej powierzchni 1557 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100627/3,
o powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę 13 m², wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały, na „Zielonym Targu” przy ul. Poznańskiej wystąpił do Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem o przedłużenie okresu dzierżawy przedmiotowej części nieruchomości o 3 lata – na cele handlowe, tj. sprzedaż wędlin z auta typu „foodtruck”, w wymiarze czasowym: jeden dzień w tygodniu.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, bądź część nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony, wymagana jest zgoda Rady Miasta.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.