Uchwała Nr 154/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów...

 
Uchwała Nr 154/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 647 o powierzchni 0,0240 ha, obręb Niwka, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Właściciele nieruchomości położonej przy ul. Kosynierów Miłosławskich, którzy są jednocześnie wieloletnimi dzierżawcami działki, będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócili się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie działki nr 647, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
Dla działki nr 647, będącej przedmiotem niniejszej uchwały nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r., przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie stanowi jednak samodzielnej działki pod zabudowę, a jedynie powiększenie/uzupełnienie działki nr 648.
W związku z tym, że przedmiotowa część nieruchomości nie stanowi drogi ani nie jest przeznaczona na inne cele publiczne, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.