Uchwała Nr 155/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie...

 
Uchwała Nr 155/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości o powierzchni około 0,0016 ha, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z działki nr 117/2 o powierzchni 0,0841 ha, położonej w Puszczykowie, obręb Niwka, ark. mapy 1.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) celem publicznym w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.
W celu zrealizowania inwestycji o charakterze publicznym, tj. budowy ulicy Bolesława Prusa, gmina podejmuje starania o nabycie do gminnego zasobu działek gruntu przewidzianych na cel publiczny.
Właściciele przedmiotowej nieruchomości wyrazili zgodę na wydzielenie z terenu, będącego ich własnością, części działki na realizację publicznego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w tym rejonie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.