Uchwała Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości...

 
Uchwała Nr 156/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie, w trybie bezprzetargowym, nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości (oznaczonej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały), stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 971/5 o powierzchni 0,1678 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106661/5, na czas nieoznaczony, na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, polegającej na nieograniczonym, swobodnym, całodobowym prawie przechodu i przejazdu oraz dysponowaniem na cele projektowe, budowlane i eksploatacyjne związane z lokalizacją na przedmiotowej części nieruchomości sieci wodociągowej oraz z przesyłem wody.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
  
 
Uzasadnienie
 
Regulacja polegająca na ustanowieniu nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna, związana jest z planowaną inwestycją dotyczącą lokalizacji na przedmiotowej części nieruchomości sieci wodociągowej, do której będzie możliwe przyłączenie projektowanego budynku komunalnego na sąsiedniej działce nr 971/4.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), zawarcie umów użytkowania na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada może wyrazić zgodę na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.
Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na przedmiotowej części nieruchomości spowoduje prawne i formalne uregulowanie sprawy związanej z doprowadzeniem przyłącza wodnego do projektowanego budynku komunalnego oraz z przesyłem wody.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.