Uchwała Nr 157/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako...

 
Uchwała Nr 157/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506  ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się drogę, stanowiącą ulicę Sokoła, kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej.
 
§ 2. Drogę gminną, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Ulica Sokoła została zaliczona do kategorii dróg publicznych na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w 1986 r., zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w brzmieniu z 1985 r. Zgodnie z art 103 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.), została drogą publiczną o kategorii dróg gminnych. Miasto Puszczykowo zamierza przystąpić do sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy. Parametry aktualnej drogi publicznej, jaką jest ulica Sokoła nie spełniają warunków, jakie obecnie powinna spełniać droga gminna. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, droga gminna - ulica Sokoła będzie miała charakter drogi wewnętrznej, co umożliwi przeprowadzenie prac projektowych i budowlanych, bez konieczności dopasowania istniejących parametrów drogi do wymogów drogi publicznej. Zmiana kategorii nie powoduje utrudnień dla właścicieli przyległych nieruchomości, związanych z pozbawieniem ulicy kategorii drogi publicznej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.