Uchwała Nr 158/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta...

 
Uchwała Nr 158/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.), zwany dalej „planem”.­
  1. Integralnymi częściami uchwały są:
1)       załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3”;
2)       załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)       załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
  1. Granicę obszaru objętego planem – określa rysunek planu.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)       terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
2)       lokalny korytarz ekologiczny „Góry Puszczykowskie – Wiórek” – należy przez to rozumieć obszar w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody;
3)       obszar ochrony krajobrazowej i widokowej – należy przez to rozumieć obszar o zachowanych wysokich walorach krajobrazu otwartego;
4)       tablice informacyjne – należy przez to rozumieć tablice informacji przyrodniczej, informujące o zasobach gatunkowych występujących na obszarze opracowania;
5)       ażurowa balustrada ochronna – należy przez to rozumieć barierę ochronną o drobnowymiarowych pionowych szczeblinkach umożliwiających wgląd w teren poza nią, część pełna stanowi nie więcej niż 30% powierzchni bariery ochronnej na całej jej długości,
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1)       tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z i 7Z;
2)       teren wody powierzchniowej stojącej oznaczony symbolem WS;
3)       tereny wód powierzchniowych płynących oznaczone symbolami 1W, 2W, 3W, 4W i 5W;
4)       tereny lasów oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL i 4ZL;
5)       teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KDZ;
6)       teren infrastruktury komunikacyjnej oznaczony symbolem KI.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)       zakazuje się lokalizacji:
a)       tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit b,
b)       ogrodzeń, z wyjątkiem ażurowej balustrady ochronnej oraz barier stalowych ochronnychwzdłuż drogi KDZ, z zastrzeżeniem pkt 2 lit b,
c)       nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
2)       dopuszcza się lokalizację:
a)       urządzeń melioracji wodnej, budowle przeciwpowodziowe oraz przejścia dla zwierząt,
b)       tymczasowych obiektów budowlanych i tymczasowych ogrodzeń lokalizowanych na czas modernizacji drogi oznaczonej symbolem KDZ oraz drogi wojewódzkiej nr 430 - KDG znajdującej się poza planem, wyłącznie na terenie tych dróg oraz na terenie infrastruktury komunikacyjnej oznaczonym symbolem KI.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)      ustala się:
a)       zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit a,
b)       ochronę gatunkową roślin i zwierząt z zachowaniem siedlisk i miejsc lęgowych,
c)       lokalny korytarz ekologiczny „Góry Puszczykowskie – Wiórek”, oznaczony na rysunku planu symbolem graficznym,
d)       obszar ochrony krajobrazowej i widokowej oznaczony na rysunku planu symbolem graficznym,
e)       zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
f)        zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek, z zastrzeżeniem lit g oraz pkt 2 lit b,
g)       docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi KDZ do kanalizacji deszczowej;
2)      dopuszcza się:
a)       wycinkę zieleni wysokiej i niskiej w celu zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnej, budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę oraz przejść dla zwierząt oraz w celu kształtowania krajobrazu na obszarze ochrony krajobrazowej i widokowej oznaczonym na rysunku planu symbolem graficznym,
b)       do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi KDZ za pomocą powierzchniowego odwodnienia z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
3)      zakazuje się:
a)       lokalizowania budynków i budowli, z wyjątkiem urządzeń melioracji wodnej, budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę oraz przejść dla zwierząt,
b)       lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)       odprowadzania nieoczyszczonych ścieków pochodzących z drogi KDZ do gruntu i do wód powierzchniowych.
 
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu:
1)      ustala się:
a)       ochronę krajobrazu, poprzez zachowanie istniejących elementów struktury krajobrazu w tym m.in: zieleni wysokiej i niskiej - z zastrzeżeniem pkt 3 lit a oraz § 5 pkt 2 lit a, zbiorników wodnych wód płynących i stojących,
b)       zachowanie punku widokowego, oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym;
2)      zakazuje się:
a)       lokalizowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych wolnostojących,
b)       lokalizowania urządzeń reklamowych, tablic reklamowych i szyldów na balustradzie ochronnej oraz barierach stalowych ochronnych drogi KDZ,
c)       lokalizowania ogrodzeń, z wyjątkiem ażurowej balustrady ochronnej oraz barier stalowych ochronnychwzdłuż drogi KDZ, z zastrzeżeniem § 4pkt 2 lit b,
d)       realizacji nowych nasadzeń zieleni wysokiej w miejscu punku widokowego, które przesłaniałyby widok na tereny oznaczone symbolami WS, 1W, 2W, 1Z, 2Z i 3Z;
3)      dopuszcza się:
a)       kształtowanie zieleni wysokiej i niskiej poprzez wycinkę zieleni uszkodzonej lub przesłaniającej wieloplanowy widok z punktu widokowego oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym, 
b)       realizacje nowych nasadzeń z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin, z zachowaniem wieloplanowego widoku z punktu widokowego oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym,
c)       lokalizację obiektów małej architektury wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ oraz na obrzeżach terenów zieleni nieurządzonej i terenów leśnych,
d)       lokalizację ażurowej balustrady ochronnej oraz stalowych barier ochronnych wzdłuż drogi KDZ w odcieniach koloru szarego lub zielonego,
e)       lokalizację tablic informacyjnych wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ oraz na obrzeżach terenów zieleni nieurządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem Z i terenów leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:
1)       dla ochrony stanowisk archeologicznych ustala się:
a)       tereny ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym,
b)       w granicy terenów ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji wymagających prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu,
c)       nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych;
2)       nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem Z:
1)       ustala się:
a)       zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego,
b)       zachowanie zieleni wysokiej i niskiej z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 lit a i § 6 pkt 3 lit a,
2)       zakazuje się:
a)       lokalizacji budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 3 lit a,
b)       niwelacji terenu, z wyjątkiem niwelacji terenu, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji  urządzeń melioracji wodnej, budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę oraz przejść dla zwierząt, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c)       lokalizacji miejsc parkingowych;
3)       dopuszcza się lokalizację:
a)       urządzeń melioracji wodnej, budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę oraz przejść dla zwierząt,
b)       sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c)       dojść i dojazdów służących obsłudze terenu.
 
§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem WS:
1)      ustala się zachowanie otwartego zbiornika wodnego wody powierzchniowej stojącej;
2)      dopuszcza się:
a)       lokalizację urządzeń związanych z melioracją terenu, budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę,
b)       wycinkę zieleni zarastającej brzegi zbiornika wodnego, zmniejszającej powierzchnię lustra wody,
3)      zakazuje się lokalizacji budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 2 lit a.
 
§ 11. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem W:
1)        ustala się zachowanie otwartych cieków wód powierzchniowych płynących;
2)        zakazuje się:
a)       skanalizowania cieków,
b)       lokalizacji budynków i budowli z zastrzeżeniem pkt 3 lit a;
3)        dopuszcza się:
a)       lokalizację urządzeń związanych z melioracją terenu, budowli przeciwpowodziowych i budowli piętrzących wodę,
b)       kładek umożliwiających przejście drobnym zwierzętom na drugą stronę cieków wodnych;
c)       dopuszcza się wycinkę zieleni wysokiej i niskiej ograniczającej swobodny przepływ wody.
 
 
§ 12. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem ZL:
1)       ustala się prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
2)       zakazuje się:
a)    lokalizacji budynków i budowli,
b)    lokalizacji miejsc parkingowych;
3)       dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 
§ 13. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1)       ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych ze względu na położenie obszaru objętego planem w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna – wody czwartorzędowe, będące obszarem wysokiej ochrony;
2)       ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych ze względu na położenie części obszaru objętego planem w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w granicach Obszaru NATURA 2000 Ostoja Wielkopolska;
3)       ustala się nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, dotyczących obszarów objętych planem położonych w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o p = 10%, obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o p = 1% oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%;
4)       nie podejmuje się ustaleń odnośnie terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1)        dopuszcza się łączenie działek w ramach terenów o tym samym przeznaczeniu;
2)        w przypadku realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek;
3)        nie wskazuje się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1)       uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu ze względu na położenie części obszaru planu w strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,
2)       uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu ze względu na położenie części obszaru planu w granicach lokalnego korytarza ekologicznego „Góry Puszczykowskie – Wiórek” oraz obszaru ochrony krajobrazowej i widokowej, zgodnie z przepisami odrębnymi i z zapisami niniejszej uchwały,
3)       nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1)       ustala się obsługę komunikacyjną terenu z przyległych dróg publicznych;
2)       parametry drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ:
a)       ustala się:
-         szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
-         zagospodarowanie zielenią wysoką i niską obszarów nieutwardzonych, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin,
-         zachowanie zieleni wysokiej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit b tiret 8,
b)       dopuszcza się:
-         przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi w liniach rozgraniczającychtereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu,
-         lokalizację obiektów inżynieryjnych niezbędnych do funkcjonowania drogi oraz terenów przyległych, w tym urządzeń melioracji wodnej i budowli przeciwpowodziowych,
-         lokalizację infrastruktury drogowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego, w tym infrastruktury służącej bezpieczeństwu użytkowników terenu takich jak m.in.: ażurowe balustrady ochronne i stalowe bariery ochronne,
-         lokalizację przejść dla zwierząt,
-         lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych,
-         lokalizację sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
-         lokalizację małej architektury i tablic informacyjnych z uwzględnieniem punktu widokowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym,
-         wycinkę zieleni wysokiej i niskiej kolidującej z podstawową funkcją terenu,
-         realizacje nowych nasadzeń zielenią wysoką i niską z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin, z uwzględnieniem punktu widokowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym,
c)       zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych;
3)        na terenie infrastruktury komunikacyjnej KI:
a)       ustala się:
-         zagospodarowanie zielenią wysoką i niską obszarów nieutwardzonych, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin,
-         zachowanie zieleni wysokiej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit b tiret 8,
b)       dopuszcza się:
-         budowę elementów infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. ronda, w liniach rozgraniczającychtereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu,
-         lokalizację obiektów inżynieryjnych niezbędnych do funkcjonowania dróg oznaczonych symbolami KDZ i KDG – drogi wojewódzkiej nr 430 ul. Wysoka, oraz terenów przyległych do tych dróg, w tym urządzeń melioracji wodnej i budowli przeciwpowodziowych,
-         lokalizację infrastruktury drogowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego, w tym infrastruktury służącej bezpieczeństwu użytkowników terenu takich jak m.in.: ażurowe balustrady ochronne i stalowe bariery ochronne,
-         lokalizację przejść dla zwierząt,
-         lokalizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych,
-         lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczającychtereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu,
-         lokalizację małej architektury i tablic informacyjnych,
-         wycinkę zieleni wysokiej i niskiej kolidującej z podstawową funkcją terenu,
-         realizacje nowych nasadzeń zielenią wysoką i niską, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin,
c)       zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych;
 
§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)       ustala się:
a)       powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)       zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, remontu lub likwidacji,
c)       nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2)       dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)       dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych dla realizowanych ewentualnych nowych sieci infrastruktury technicznej, należy zachować pasy ochronne lub strefy kontrolowane wolne zadrzewień zgodnie z wymogami określonymi przez zarządcę poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 18. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 19. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 20 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera część tekstową i graficzną i opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-           Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293),
-           Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587),
-           Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)
-           Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),
-           Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
-           Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1161),
-           Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 282),
-           Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 55),
-           Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r., poz. 59 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.),
-           Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 470),
-           Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ze zm.),
-           Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.).
 
                Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr 42/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
Celem sporządzenia planu jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony krajobrazu. Główną przyczyną przystąpienia do sporządzenia niniejszego planu jest ochrona terenów cennych przyrodniczo przed ekspansją zabudowy.  Jest to teren, który spełnia rolę lokalnego korytarza ekologicznego „Góry Puszczykowskie – Wiórek”, spełniającego rolę szlaku migracyjnego dla zwierząt, łączącego dwa kompleksy leśne Wielkopolskiego Parku Narodowego, jest elementem korytarza o znaczeniu krajowym tworzonym przez Dolinę Warty. Obszar opracowania znajduje się w części w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Obszaru NATURA 2000 Ostoja Wielkopolska. Obszar opracowania przylega do innych form ochrony przyrody: Obszar Ochrony Ścisłej Puszczykowskie Góry oraz tereny objęte ochroną czynną i krajobrazową. Przeważają tu tereny podmokłe, które wraz ze zbiornikiem wodnym pełnią funkcje retencyjne. Obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedliskowym, co sprzyja dużej bioróżnorodności, odnotowano tu występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt. Obszar jest cenny pod względem krajobrazowym.
Plan obejmuje teren, który w większości jest własnością prywatną. Obszar planu jest terenem niezainwestowanym - wolnym od zabudowy. Istniejąca funkcja to w przewadze tereny zieleni nieurządzonej oraz zbiornik wody stojącej i kilka cieków wodnych. Jedynym zainwestowanym terenem jest droga powiatowa, spełniająca rolę drogi klasy zbiorczej – ul Poznańska, w ramach której istnieje jezdnia oraz ciąg pieszo-rowerowy. Na terenie opracowania znajdują się trzy tereny ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: zasady ochrony środowiska i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi komunikacyjnej oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
               
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej również jako „ustawa”):
1)       wymagania ładu przestrzennego – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dotyczących określenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, przeznaczenia terenów oraz wskaźników ich zagospodarowania;
2)       walory architektoniczne i krajobrazowe – m.in. poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy, zapisów dotyczących ochrony elementów struktury krajobrazu oraz w zakresie zasad sytuowania reklam, szyldów i ogrodzeń;
3)       wymagania ochrony środowiska – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym m.in. zapisy gromadzenia i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania wód opadowych, zachowania istniejącej zieleni, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt z zachowaniem siedlisk i miejsc lęgowych, ustalenia lokalnego korytarza ekologicznego oraz obszaru ochrony krajobrazowej i widokowej;
4)       wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zastosowano odpowiednie zapisy dla terenów ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, nie podjęto ustaleń odnośnie dóbr kultury współczesnej, gdyż na terenie opracowania takie dobra nie występują;
5)       wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym m.in.: dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów w zasięgu GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna i obszarów przyrodniczych objętych ochroną prawną;
6)       walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących możliwości powiązań elementów systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, znajdujących się w granicach opracowania oraz poza planem;
7)       prawo własności – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów;
8)       potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym obszarów w zasięgu GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów przyrodniczych objętych ochroną prawną;
9)       potrzeby interesu publicznego – poprzez wprowadzenie ustaleń określonych w art. 1 ust. 2 ustawy;
10)   potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej umożliwiających wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz precyzując zasady ich realizacji;
11)   zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie i obwieszczenie na tablicach ogłoszeń zapewniających możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12)   zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez przeprowadzenie procedury planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym poprzez:
a)       uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 12.09.2019 r.oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt 6 oraz art. 25 ustawy,
b)       zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od20 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 10 kwietnia 2020 r.,
c)       przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 9 marca 2020 r.,
d)       rozpatrzenie uwag - nie wniesiono uwag,
  • oraz poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Wielkopolski Park Narodowy i Obszar Natura 2000 Ostoja Wielkopolska;
13)   potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – nie wprowadzono tego typu zapisów, gdyż na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzględnieniem:
1)       interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)       analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych – poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony osób i mienia przed zagrożeniami związanymi z zagrożeniem wystąpienia powodzi.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy - Na terenie opracowania planu nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy zatem w planie nie określono zapisów z zakresu:
1)      kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;
2)      lokalizowania nowej zabudowy w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;
3)      dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1443).
Określono natomiast zapisy dotyczące zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zagospodarowania drogi publicznej klasy zbiorczej - ul. Poznańskiej z możliwością lokalizacji w pasie drogowym chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz możliwości lokalizacji ścieżek pieszych na terenach zieleni nieurządzonej.
 
II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, przyjęto nowe Studium. W związku z tym, że Studium jest nowe i nie było konieczności przeprowadzenia jeszcze analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny jego aktualności, dla sporządzania niniejszego planu nie przeprowadzono zgodności z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy plan nie narusza ustaleń nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa oraz jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.
 
III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływ na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu.
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstaw Radzie Miasta Puszczykowa projekt planu, który zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa” (Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018) i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
Czynności formalno-prawne sporządzone zostały w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i udokumentowane zostały w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Mając na uwadze powyższe uznaje się, że podjęcie uchwały zatwierdzającej projekt planu przez Radę Miasta Puszczykowa jest w pełni zasadne.