Uchwała Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych...

 
Uchwała Nr 159/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza
i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13, których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta oraz właścicieli kilku działek przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla większości obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa
z 30 stycznia 2018 r. – obszar ten oznaczony jest w poszczególnych fragmentach jako:
•      tereny cmentarzy – symbol ZC oraz na fragmencie teren lasów i dolesień, położone
w WPN – symbol ZL*,
•      w części zurbanizowanej - większość terenu oznaczona jest symbolem M1 oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
•      fragmenty terenu leżące przy ulicach Libelta/Kasprowicza oraz Przyszkolnej oznaczone są jako Ua – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne,
•      fragment przy ulicy Piaskowej/ Parkowej oznaczony jest jako U1 – tereny zabudowy usługowej – usług nieuciążliwych,
•      w części położonej przy ulicy Poznańskiej – zapisy studium przewidują tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol MU.
 
Zadaniem planu będzie zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.