Uchwała Nr 160/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 

Uchwała Nr 160/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3 i § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 545 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Antoninie Łęckiej w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 15 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Antoninie Łęckiej. Zgodnie z uchwałą nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 545 ze zm.) powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię
w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
Antonina Łęcka jest mieszkanką Puszczykowa, osiągającą międzynarodowe sukcesy w golfie. Od 2016 r. jest członkinią kadry narodowej juniorów w golfie.
Do jej największych sukcesów należą:
- mistrzostwo Polski 2019 podczas XXV Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów,
- wicemistrzostwo Litwy 2019 w turnieju Lithuanian Junior Open Championship,
- I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2017 r.
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.