Uchwała Nr 165/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 165/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15 stycznia 2020 r., poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 686.998 zł do kwoty 62.078.322 zł, w tym:
a)      zmniejsza się dochody  bieżące o kwotę 322.291 zł do kwoty 53.415.460,77 zł,
b)      zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 1.009.289 zł do kwoty 8.662.861,23 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 686.998 zł do kwoty 63.403.322 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.998 zł do kwoty 49.661.136 zł;
b)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 682.000 zł do kwoty 13.742.186 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      w § 6 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 437.000 do kwoty 1.647.600 zł;
8)      w § 9 ust. 2 pkt 2:
a)      zmniejsza się rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł do kwoty 89.000 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody
  1. W Dziale 600 wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w łącznej kwocie 437.000 zł na zadania:
1)      Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa:
a)      przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającej bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
b)      przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle.
Zadania będą finansowane przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 74% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 367.000,00zł
2)      Wykonania dokumentacji technicznej i budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego.
Zadanie będzie finansowane przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 70.000,00 zł.
  1. W dziale 600 wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Żwirowej w kwocie 572.289 zł.
  2. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 320.000 zł.
  3. W dziale 855 zmniejszono o kwotę 2.291 zł dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
 
Wydatki
  1. W rozdziale 60014:
1)      wprowadzono wydatki na realizację inwestycji na drogach powiatowych, na które otrzymano dotacje, w kwocie 637.000 zł,
2)      zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
  1. Przesunięto wydatki na budowę ul. Żwirowej z rozdziału klasyfikacji budżetowej 60016 do rozdziału 60018.
  2. W rozdziale 75023 wprowadzono wydatki w kwocie 220.000 zł na montaż klimatyzacji w budynku siedziby UM.
  3. W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
  4. W rozdziale 80104 zmniejszono o kwotę 2.291 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli.
  5. W rozdziałach 85501-85502 zwiększono wydatki na zwrot świadczeń z pomocy społecznej w łącznej kwocie 7.289 zł.