Uchwała Nr 166/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.

 
Uchwała Nr 166/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
            Gminne programy ochrony środowiska opracowywane są w celu realizacji polityki ochrony środowiska a obowiązek ich wykonania wynika z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.). Projekt Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (dalej POŚ) został opracowany w oparciu o sporządzone w 2015 r. przez Ministerstwo Środowiska „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Stanowi on ocenę stanu środowiska Miasta Puszczykowa, przedstawia działania zmierzające do jego poprawy oraz ustala harmonogram ich realizacji wraz ze źródłem finansowania.
            W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Miasta Puszczykowa zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023. W odpowiedzi oba organy opiniujące uzgodniły odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023. Burmistrz Miasta Puszczykowa biorąc powyższe pod uwagę oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu POŚ.
            Projekt POŚ został przedstawiony Komisji Spraw Społecznych w dniu 23.01.2020 r. 20.02.2020 r. oraz 21.05.2020 r. Radni przedstawili swoje uwagi i wnioski w formie pisemnej.
            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Puszczykowa zwrócił się do Zarządu Powiatu w Poznaniu z prośbą o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 981/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniował projekt wskazując, że w dokumencie uwzględniono cele zawarte w obowiązujących strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w wyczerpujący sposób przedstawiono ocenę stanu środowiska. W programie przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy SWOT, w której określono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla środowiska Miasta Puszczykowa. Pozytywnie został również oceniony harmonogram realizacji zadań na lata 2020-2023.
            W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie POŚ został zapewniony udział społeczeństwa zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Puszczykowa podał do publicznej wiadomości obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu programu ochrony środowiska i możliwości składania do niego uwag i wniosków. Zgłoszone uwagi i wnioski oraz sposób ich rozstrzygnięcia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
            Do publicznej wiadomości zostało także podane obwieszczenie z informacją o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023, wyznaczające termin składania uwag i wniosków do dnia 19.01.2020 r. Następnie 9.01.2020 r. zostało wydane obwieszczenie o wydłużeniu terminu składania uwag i wniosków do dnia 31.01.2020 r. Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w tym terminie wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.