Uchwała Nr 167/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych...

 
Uchwała Nr 167/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. W ramach adaptacji do zmian klimatu i w celu przeciwdziałania jego zmianom a także utrzymania zasobów wód gruntowych poprzez zwiększenie naturalnej retencji, określa się zasady udzielania dotacji celowych na zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych związane z budową systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: ustawa) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ww. ustawy. Artykuł 400a ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.
            Według art. 403 ust. 4 ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców. Zasady udzielania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 ustawy).
            Celem programu dotującego tzw. „małą retencję” jest zachęcenie mieszkańców Puszczykowa do inwestowania w systemy deszczowe i wykorzystywania zgromadzonej wody na potrzeby własne. Magazynowanie wody opadowej jest podstawowym mechanizmem adaptacji do pogłębiających się zmian klimatycznych.
 
Przyjęcie powyższej uchwały uznaje się za zasadne.