Uchwała Nr 169/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto

 
Uchwała Nr 169/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Puszczykowa, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo:
1)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo.
2)      Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Kasprowicza 1, 62-040 Puszczykowo.
 
§ 2. Ustala się sieć publicznych przedszkoli na terenie Miasta Puszczykowa prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy:
Publiczne Przedszkole Czarodziejski Zamek ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo, dla którego organem prowadzącym jest spółka SMARTPLANET Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie (60-185) ul. Świerszcza 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w taki sposób, aby zapewnić dzieciom zamieszkałym na obszarze Miasta Puszczykowa możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Uchwała ma charakter porządkowy, jej podjęcie podyktowane jest koniecznością formalnego usystematyzowania funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo wraz z przedszkolami publicznymi prowadzonymi przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, które uzupełnią gminną sieć. Ustalenie sieci następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oświatowe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.