Uchwała Nr 171/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki...

 
Uchwała Nr 171/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 maja 2020 r.
 
w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki oraz Gminą Mosina porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z wprowadzeniem kilku nowych elementów w porozumieniu międzygminnym (m.in. zmiana trasy linii komunikacyjnej, wprowadzenie dodatkowych kursów nocnych i związanych z tym rozliczeń między gminami, uregulowanie rozliczenia wyniku audytu rekompensaty przyznanej operatorom publicznego transportu zbiorowego z gminami ościennymi, dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, wprowadzenie porządkowych zmian redakcyjnych w treści poszczególnych paragrafów porozumienia), a także potrzebą wprowadzenia aktualizacji modelu porozumienia obejmującego wszystkie gminy, przez które przebiega dana linia komunikacyjna, proponuje się zastąpienie obecnie obowiązujących porozumień międzygminnych z Miastem Poznań, gminami Luboń, Komorniki i Mosina dokumentem o nowej treści, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.